עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

פסקי דין

חובת נוטריון לבדוק כשרות משפטית לפני עריכת צוואה
כאשר נדרש נוטריון לערוך צוואה נוטריונית, מוטל עליו לבדוק קודם לכן אם האדם אשר מבקש לערוך את הצוואה הינו צלול וכי הוא מודע למשמעות של עריכת הצוואה. תקנה 4 לתקנות הנוטריונים מטילה על נוטריון, במקרים מסוימים, חובה לספק תעודה רפואית מאדם המוסמך לכך, אשר תעיד כי המצווה...
קראו עוד
בקשה לביטול ייפוי כוח נוטריוני נדחתה
החוק מטיל על נוטריון חובות רבים אשר עליו לעמוד בהם כאשר הוא מתבקש לאשר או לאמת מסמך. האמון הרב שיש למערכת המשפט במוסד הנוטריון מקימה חזקה לפיה נוטריון הנותן את חותמו על מסמך ביצע את כל החובות המוטלות עליו מכוח החוק. כפועל יוצא מכך, ניתן להסתמך על המסמך וסתירתו דורשת...
קראו עוד
אישור צוואה נוטריונית ללא חתימה - לאחר פטירתה של המנוחה
כדי שצוואה תהיה תקפה, עלייה לעמוד במספר תנאים מהותיים רבים. לדוגמא, כשרות משפטית של המצווה לצוות, הבנת שפת מסמך הצוואה ועוד. בנוסף לתנאים אלה, החוק קובע גם תנאים טכניים וצורניים שעל הצוואה לעמוד בהם כדי לקבל מעמד חוקי. כאשר מדובר בצוואה נוטריונית, במסגרת תנאים...
קראו עוד
כשירות לערוך צוואה נוטריונית
כאשר נוטריון מתבקש לערוך צוואה נוטריונית, עליו לוודא מספר עובדות טרם אישורה. הדבר הראשון, והחשוב ביותר, הוא כי המצווה כשיר מבחינה רפואית-משפטית וצלילותו הקוגניטיבית מאפשרת לו לערוך צוואה. הנוטריון נדרש אפוא לבחון האם המצווה מודע לסביבתו ולמשמעות עריכת הצוואה. על...
קראו עוד
עדות נוטריון בבית המשפט ונטל הראיה על המבקש לסתור אותה
ייפוי כוח נוטריוני, אשר נחתם על-ידי נוטריון, נהנה מ"חזקת התקינות" לפי סע' 19 לחוק הנוטריונים. סעיף זה קובע כי "אישורו של נוטריון יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי". משמעות הדבר היא כי החוק מכיר בכך שבמעמד החתימה על המסמך, הנוטריון עשה ככל שביכולתו לוודא כי כל הצדדים היו...
קראו עוד
הסכם ממון אשר אושר על ידי נוטריון ועסק במזונות ומשמורת, האם קביל?
אחת הסמכויות הנתונות לנוטריון על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים הינה לאמת הסכם ממון בין בני זוג, אשר נכרת לפני הנישואין. החוק משתמש במילה 'לאמת' ולא 'לאשר' משום שנוטריון אינו יכול לאשר כל הסכם ממון, אלא רק הסכם ממון המסדיר יחסים ממוניים בלבד בין בני הזוג. הסכם...
קראו עוד
ביטול ייפוי כוח נוטריוני בעקבות חריגה מהרשאה של מיופה הכוח
כאשר נוטריון נדרש לאשר ייפוי כוח נוטריוני לטובת אדם מסוים, מוטל עליו לוודא כי בייפוי הכח עצמו מצויינת העסקה שלשמה הוא ניתן. במקרים בהם אדם מעניק ייפוי כח כללי לאדם אחר, ללא התייחסות לעסקה שלשמה ניתן הייפוי כח, אין כל עדות לכך שמייפה הכח מעוניין כי המיופה יבצע למענו...
קראו עוד
נוכחות בן זוג של נהנה על פי צוואה נוטריונית בעת עריכתה, האם קביל?
צוואה אשר מובאת לאישור בפני נוטריון, צריכה לעבור בדיקה קפדנית אשר במסגרתה האחרון יוודא כי המסמך עומד בכל התנאים הקבועים לכך בחוק. נוטריון שנוכח לדעת כי היו פגמים בעריכת הצוואה, חייב מתוקף תפקידו לפעול לסילוק הפגמים, אם הדבר מתאפשר, וזאת לפני שהוא מתביע חותמו על...
קראו עוד
צוואה נוטריונית שנאמרה בטלפון - האם קבילה?
סעיף 18 לחוק הירושה קובע כי צוואה יכולה להעשות, בין היתר, בעל פה, בנוכות עדים ובפני רשות מוסמכת. סעיף 22 אומר כי עריכת צוואה בפני נוטריון, דינה כצוואה הנערכה בפני שופט. ישנן שתי דרכים לערוך צוואה נוטריונית: האחת היא עריכת צוואה בעל פה, והשנייה, היא עריכת צוואה בכתב. יש...
קראו עוד
בקשה לביטול ייפוי כוח נוטריוני בגין אי ידיעת ערבית
נוטריון אשר מתבקש לאשר ולאמת מסמך, נדרש על ידי החוק לבצע מספר בדיקות לפני "הדבקת" חותמו על המסמך. אחת הבדיקות שמתבקש נוטריון לערוך, אשר אולי הינה החשובה ביותר, היא ווידוא ידיעת שפת המסמך על ידי הצדדים. אדם החותם על מסמך המנוסח בשפה הזרה לו, או שאינו שולט בשפה מספיק,...
קראו עוד
ביטול ייפוי כוח נוטריוני בגין אי ידיעת השפה
מהי החובה אשר מוטלת על נוטריון המתבקש לאשר ולאמת חתימה של אדם החותם על מסמך בשפה הזרה לו? החוק אוסר על נוטריון לתת אישור על פעולה של אדם, אלא לאחר שהמסמך עליו האחרון מבקש לחתום תורגם לשפה בה הוא שולט. זאת ועוד, הנוטריון נדרש לוודא כי התרגום אכן נכון על ידי החתמת...
קראו עוד
הוראה בצוואה נוטריונית לטובת אדם אשר נכח במעמד עריכת המסמך
מתוקף תפקידו, נוטריון מוסמך לערוך, לאשר ולאמת מסמכים. עם זאת, החוק מגביל את סמכותו של נוטריון לערוך צוואה, כאשר יש לו עניין בצוואה. סעיף 35 לחוק הירושה מגדיר זאת בשפה פשוטה: "הוראות צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה, או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק...
קראו עוד
ביטול ייפוי כוח נוטריוני בגין העדר גמירות דעת
על מנת שמסמך נוטריוני יקבל תוקף חוקי, מוטלות על הנוטריון חובות רבות. בין החובות הללו ניתן למצוא את סעיף 11 לחוק הנוטריון הקובע כי נוטריון לא יאמת מסמך, אלא אם המסמך נחתם בנוכחות הנוטריון והחותם זוהה בפניו. חובה נוספת מוגדרת בסעיף 4 לתקנות הנוטריונים, הקובעת כי...
קראו עוד
מחלוקת לגבי העדר כשרות משפטית בתור עילה לביטול צוואה נוטריונית
אחת מסמכויותיו של הנוטריון הינה עריכת צוואה של אדם מכוח סעיף 22 לחוק הירושה. במקרים אלו, פעמים רבות נקראים נוטריונים לבתי חולים לשם עריכת הצוואה. על הנוטריון מוטלת חובה לבקש אישור רפואי מאדם כאשר הוא סבור שמצבו הרפואי של המצווה איננו מאפשר לו להבין את טיבה של צוואתו...
קראו עוד
ביטול צוואה נוטריונית בעקבות העדר אישור על תרגומה
במסגרת סמכויותיו הרבות של הנוטריון, מפורסמת סמכותו לערוך צוואה ללא צורך בנוכחות בעדים נוספים. צוואה זו, הנקראת צוואה בפני רשות, הינה סמכות בעלת חשיבות ויוקרה הנתונה לנוטריון. אי לכך, הנוטריון, בבואו לערוך צוואה זו, חייב לעמוד בשורה של כללים והוראות הקבועים בדין....
קראו עוד