עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

כשרות משפטית - הוכחתה בפני נוטריון

נוטריון הינו עורך דין בעל סמכויות רחבות אשר זכה ברישיון מהוועדה לרישוי נוטריונים הפועלת במשרד המשפטים. בין סמכויותיו של הנוטריון ניתן למנות אישור חתימה על מסמך, אישור שאדם נמצא בחיים, אישור על תרגום מסמכים זרים, אימות העתק מסמך הנאמן למקור ועוד. אישור נוטריוני הינו אישור בעל משקל רב במערכת המשפט הישראלית. מדובר בראיה העומדת בפני עצמה אשר סתירתה בהליך משפטי טעונה הצגת מסמכים וראיות כבדי משקל.

במקרים רבים, נוטריונים נדרשים לפעולות משפטיות הנוגעות לאנשים אשר יש ספק לגבי כשרותם המשפטית לבצע את הפעולה המבוקשת (קטינים, קשישים, אנשים הסובלים מבעיות נפשיות ועוד). תקנות הנוטריונים קובעות כי במידה ונוטריון סבור שהעומד בפניו איננו כשיר לבצע את הפעולה המשפטית, עליו לבקש הוכחות הסותרות את חששותיו.

בירור גילו של קטין

נוטריון רשאי לבקש מאדם המגיע לפניו להוכיח את גילו באמצעות הצגת תעודה ציבורית (תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה) המשמשת ראייה לכך שמדובר בבגיר ולא בקטין. הפרק הראשון בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע מספר פעולות של קטין אשר טעונות הסכמה או אישור מצד האפוטרופוס האחראי עליו. במקרים בהם פעולה אשר קטין מבקש לבצע טעונה הסכמה מסוג זה, הנוטריון לא ייתן את האישור המבוקש. ישנם מספר חריגים לעניין זה והם – הוכחה על ידי תעודה ציבורית שניתנו הסכמה או אישור לפי העניין. על ההסכמה או האישור להינתן בפני הנוטריון במעמד עשיית הפעולה על ידי הקטין, וכן יש להוסיף לנוסח אישור הערה שהפעולה התבצעה על ידי הקטין והיא הייתה טעונה אישור או הסכמה כאמור.

באישור הנוטריוני ייפרט הנוטריון את מתן ההסכמה או האישור לביצוע הפעולה על ידי הקטין. האישור והנימוק יצורפו על ידי הנוטריון להעתק האישור הנוטריוני אשר יישאר בידיו של הנוטריון. הנוטריון רשאי גם לצרף את האישור והנימוק לאישור הנוטריוני שניתן לקטין.

הבנתה של טיב הפעולה

במידה והנוטריון סבור כי העומד מולו איננו מבין הבנה מלאה של הפעולה או משמעותה, או במידה והנוטריון חושש כי הניצב מול איננו פועל מתוך רצון חופשי וגמירות דעת, לא ייתן הוא את אישורו לעשיית הפעולה בפניו. הנוטריון רשאי לבקש לעניין הבנתו של האדם מסמך רפואי. סוגיות אלה באות לידי ביטוי פעמים רבות בעת עריכת צוואה נוטריונית.

אשפוז בבית חולים

נוטריונים רבים מוזמנים לבתי חולים על מנת להעניק אישורים נוטריונים לאדם המאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו. במקרים אלו, הנוטריון לא יעניק אישור נוטריוני אלא בכפוף להצגת תעודה רפואית אשר הוצאה ביום עשיית הפעולה. תעודה רפואית זו תצורף להעתק של האישור הנשמר על ידי הנוטריון.

ציון מומים על ידי נוטריון

במידה והאדם המבקש את האישור הנוטריוני סובל ממומים ומדובר באדם חירש, אילם או עיוור, הנוטריון מציין עובדה זו באישור הנוטריוני. כמו כן, על הנוטריון לנמק מדוע השתכנע כי האדם הניצב מולו הבין את משמעותה של הפעולה והוא מבצע אותה מרצונו החופשי. במקרים בהם האדם הניצב בפני הנוטריון איננו יודע לחתום את שמו, ניתן לעניין תקנות הנוטריונים לחתום על המסמך בטביעת אצבע.