עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

ייפוי כוח נוטריוני

ישנם מקרים בהם אדם נדרש להזדהות על מנת לחתום בפני רשות ממשלתית או על גבי מסמך משפטי כלשהו, ואין באפשרותו לעשות כן (בגין סיבות שונות כגון מצב בריאותי, מגורים בחו"ל וכדומה). ייפוי כוח נוטריוני הינו מסמך אשר מאשר כי פלוני רשאי לחתום על כל מסמך בשמו של אדם אחר. במסגרת ייפוי כוח זה, נוטריון מאשר את המסמך בכך שהוא מצהיר כי פלוני הופיע בפניו וחתימתו בשמו של אדם אחר נעשית בהסכמתו.

למעשה, מדובר בייפוי כוח אשר נעשה בפני נוטריון המצהיר כי זיהה את הצדדים המעורבים, ועל כן משקלו וכוחו משמעותיים. ישנם מקרים רבים בהם אין די בייפוי כוח רגיל ועולה דרישה לייפוי כוח נוטריוני. עסקינן במקרים בהם ייפוי הכוח טומן בחובו השפעה גדולה על מייפה הכוח. לדוגמא, קבלת ייפוי כוח לצורך ביצוע עסקאות מקרקעין.  

חובותיו של הנוטריון באישור ייפוי כוח

סעיף 20(א) לחוק הנוטריונים קובע כי יפוי כוח נוטריוני לא יהיה תקף במידה והנוטריון לא אימת את החתימות שעליו או ערך את הייפוי לפי החוק והתקנות. לדוגמא, סעיף 11 לחוק זה קובע כי נוטריון לא יאמת חתימתו של אדם לולא הוא זוהה על ידו וחתם בפניו על המסמך. זיהוי זה צריך להיות על בסיס היכרות של הנוטריון את האדם או בהתאם לתעודת זהות המוצגת בפניו.

ביטול ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני, מלבד ייפוי כוח בלתי חוזר, ניתן לביטול על ידי המייפה. תקנה 5 לתקנות הנוטריונים קובעת כי מייפה הכוח רשאי להודיע על ביטול ייפוי כוח נוטריוני לנוטריון אשר בפניו הוא נערך. פסקה ב' לתקנה זו קובעת כי הודעה זו יכולה להינתן לנוטריון גם בכתב כאשר היא מאומתת על ידי נוטריון אחר. דהיינו, ניתן לבטל ייפוי כוח נוטריוני שנערך אצל נוטריון אחד, גם אצל נוטריון אחר. 

יודגש כי ביטול ייפוי הכוח איננו מבטל פעולות אשר נעשו כדין על ידי מיופה הכוח טרם הביטול (לדוגמא, התחייבות לפעולות משפטיות עתידיות). כמו כן, מוטל על מייפה הכוח לפעול באופן ממשי לביטול אפקטיבי של הייפוי. דהיינו, עליו להודיע על הביטול למיופה הכוח ועליו לפעול לשם משיכת הייפוי מהמחזיק/ים בו. 

ייפוי כוח בלתי חוזר בעת חתימה על משכנתא

בעת החתימה על משכנתא לצורך רכישת בית, הבנק דורש מהרוכשים לחתום עבורו על ייפוי כוח בלתי חוזר (ייפוי כוח שלא ניתן לבטלו). מטרתו של ייפוי הכוח הינה לשעבד את הנכס לטובת הבנק עד לפירעון המשכנתא. הבנק מבטיח למעשה את תשלום חוב המשכנתא על ידי שימוש בייפוי הכוח בבוא נציגיו לשעבד את הנכס מול המדינה. במקרים אלו, יידרש ייפוי כוח נוטריוני. פעולה של שעבוד נכס בסכום כה גדול הינה פעולה אשר גוררת עימה השלכות עצומות לגבי הרוכשים, המוכרים, הבנק והמדינה. אי לכך, לא אחת, נדרש ייפוי כוח נוטריוני בעת חתימה על משכנתא.

ייפוי כוח נוטריוני לסגירת עסקה כאשר אחד הצדדים איננו יכול להופיע למעמד החתימה

על מנת להתקשר בעסקה, הצדדים המעורבים חייבים לחתום על המסמכים הרלבנטיים. ישנם מקרים בהם נבצר מאחד הצדדים להופיע למעמד החתימה (בגין מחלה, שהות בחו"ל, מרחק פיסי וכדומה). במקרים אלו, אדם זה יכול לחתום על ייפוי כוח נוטריוני עבור אדם אחר, המאשר את חתימתו של אדם זה בשמו. יש לציין כי ייפוי כוח זה יכול להיות ממוקד לצורך החתימה על מסמכי העסקה, הא ותו לא. במילים אחרות, ייפוי הכוח מוגבל איננו מאפשר למיופה לעשות בחתימתו של אדם כרצונו. בייפוי הכוח הוא מקבל אישור מהאדם שאיננו יכול להגיע לסגירת העסקה, לחתום על המסמכים המדוברים. הצדדים המעורבים אינם דורשים באופן תמידי ייפוי כוח נוטריוני. על פי רוב, ייפוי כוח זה יידרש כאשר נחתמת עסקה במקרקעין או בנכסים בעלי ערך רב.