עו"ד אורית לוי איזור תל אביב והמרכז  -  טל: 053-710-11-75
נוטריון

ביצוע הפעולה הנוטריונית

אופן ביצועה של הפעולה הנוטריונית מוגדר בסעיפים 10-17 לחוק הנוטריונים. סעיפים אלו מגדירים את סמכויותיו הנוטריון וקובעים כיצד עליו לבצע את הפעולות הנוטריוניות.

איסור שימוש בסמכות לטובת קרובים - נוטריון אינו רשאי לבצע פעולה נוטריונית לטובת קרובי משפחתו. קרובי משפחה לעניין זה הינם בן זוגו של הנוטריון, הוריו והורי הוריו של הנוטריון, הורי בן זוגו, ילדיו, ילדיו של בן זוגו, ובני זוגם של כל אחד מאלה. כמו כן, הנוטריון אינו רשאי לבצע פעולה נוטריונית עבור אחיו, אחיותיו או בני זוגם.

אימות חתימה בידי נוטריון - בבוא נוטריון לאמת חתימה על מסמך, עליו לעשות זאת רק כאשר האדם החותם נמצא בפניו, וזוהה על ידו בעת החתימה על המסמך. תקנות הנוטריון אינן קובעות כי על הנוטריון לשמור עותק של התעודה לפיה זוהה האדם החותם. עם זאת, ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין הורידה הנחיה הממליצה לעשות כן.

אישור העתק - אחת מסמכויותיו של הנוטריון הינה לאשר כי העתק מסמך נאמן למקור. אישור זה יינתן על ידי הנוטריון רק כאשר שני המסמכים מוצגים בפניו, הן ההעתק והן המקור. הנוטריון יאשר כי המסמכים הינם המקור והעתקו לאחר בדיקתם.

נכונות רשאי מצאי - נוטריון רשאי לאשר את נכונותה של רשימת מצאי. אישור זה יינתן רק במידה והנוטריון ערך את רשימת המצאי או במידה והיא נערכה בפניו. כמו כן, הנוטריון חייב להתמצא בנושא המצאי.

אישור בידי אדם אחר בשם זולתו - נוטריון רשאי לאמת אישור אשר ניתן למסמך על ידי אדם בשם אדם אחר. אישור נוטריוני זה יינתן על ידי הנוטריון כאשר הוכחה זכותו של החותם לחתום בידי האחר. על האדם המעוניין לחתום בשם זולתו בפני נוטריון להוכיח באמצעות מסמכים מתאימים אשר מהווים ראיה לכך שהוא מוסמך לכך. במידה ואדם חותם בשם תאגיד, עליו להציג לנוטריון פנקס המתנהל על פי חיקוק בידי עובד ציבורי או בדרך אחרת, או על ידי מסמך אשר שיש בו ראיה לדבר. במקרים אלו, הנוטריון מבקש תחילה ראיה בכתב מהאדם המעוניין לחתום בשם זולתו. לאישור הנוטריוני יש לצרף את הראיה הנ"ל, או העתק ממנה, מאושר כדין. כמו כן, הנוטריון מציין באישורו את מהות הראיה בכתב, את המועד להוצאתה, ואת הרשות או האדם אשר הוציאה. במידה ומדובר בהעתק מסמך אחר, על הנוטריון לצרף את המועד בו הוצא המסמך המקורי.

אישור תרגום - נוטריון יעניק לתרגום תוקף של תרגום נוטריוני כאשר בחן את התרגום ואת המסמך המתורגם ונוכח לדעת כי הם שווים. תרגום נוטריוני יינתן למסמך במידה והנוטריון שולט בשתי השפות הרלבנטיות. במידה והנוטריון איננו שולט באחת השפות הוא רשאי לאשר את תרגום המסמך על ידי מתרגם שהצהיר בפניו שהוא שולט בשתי השפות. הנוטריון מחויב לציין גם את פרטי המתרגם במקרים כגון דא.

אישור על היות אדם בחיים - נוטריון רשאי לאשר כי פלוני בחיים וזאת רק לאחר שהאדם המדובר ניצב בפניו וזוהה על ידו. תאריך האישור הינו התאריך בו הופיע האדם בפני הנוטריון.

מסמך לא מבויל - נוטריון לא ישתמש בסמכויותיו בנוגע למסמך שאיננו מבויל כדין.

תקנות הנוטריונים

סעיף 18 לחוק הנוטריונים העניק לשר המשפטים את הסמכות לקבוע תקנות נוספות ובהן הוראות בנוגע לאופן ביצוע הפעולה הנוטריונית. תקנות אלה הינן תקנות ספציפיות אשר עוסקות בסמכותם של הנוטריונים ובאופן ביצוע פעולותיהם. מדובר בתקנות מפרטות בנוגע לביצוע כל פעולה ופעולה ובאשר להתנהלותו הכללית של הנוטריון. לדוגמא, בשל חשיבות המסמכים אשר נשמרים על ידי הנוטריון, מוטל על האחרון (מתוקף התקנות) לשמור על משרדו מפני נזקי מים, פריצה ושריפה.